Regulamin

Załącznik nr.1 do zarządzenia SG.0050.1249.2021 Regulamin do pobrania

Regulamin Programu pn. „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wydawania Karty i korzystania z programu pn. „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna” w odniesieniu do poszczególnych jego uczestników: Organizatora, Partnerów i Użytkowników.
 2. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść najpóźniej w momencie złożenia wniosku o wydanie Karty, jak również przestrzegać jego postanowień w trakcie uczestnictwa w Programie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie Programu www.karta.pszczyna.pl oraz w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
 4. Organizatorem Programu pn. „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna” jest gmina Pszczyna.
 5. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji programu oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować o tym fakcie na Stronie Programu.

Rozdział 2. Definicje

Na potrzeby realizacji programu przyjmuje się następujące definicje, które oznaczają odpowiednio:

 1. Akceptant – gmina Pszczyna, jednostka organizacyjna gminy Pszczyna (w szczególności : jednostka kultury lub sportu), Partner lub inny podmiot, który umożliwia Użytkownikom korzystanie ze zniżek, ulg i preferencji.
 2. Karta – spersonalizowana karta plastikowa, wprowadzona przez gminę Pszczyna, uprawniająca jej Użytkownika do zniżek, ulg i preferencji oferowanych przez Akceptantów wg aktualnego wykazu zamieszczonego na stronie programu www.karta.pszczyna.pl, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 3. Organizator – gmina Pszczyna poprzez obsługę w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 24/1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 449 39 43, 32 449 39 63
 4. Partner – jednostka organizacyjna gminy Pszczyna, inna jednostka lub instytucja publiczna, podmiot prywatny prowadzący działalność gospodarczą, klub sportowy, organizacja pozarządowa, z własnej inicjatywy przyznający zniżki, ulgi lub preferencje Użytkownikom Karty;
 5. Porozumienie – porozumienie zawarte między Organizatorem a Partnerem, zawierające zasady i warunki współpracy w ramach programu „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna”
 6. Przywileje – zniżka, ulga lub inna preferancja oferowana przez Akceptanta Użytkownikowi
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna”
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy9546/WE;
 9. Strona Programu – strona internetowa programu „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna” , dostępna pod adresem www.karta.pszczyna.pl;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna , która złożyła wniosek i otrzymała Kartę;
 11. Wniosek – formularz zamieszczony na stronie internetowej www.karta.pszczyna.pl oraz dostępny w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie, którego złożenie jest warunkiem przystąpienia do programu „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna”

Rozdział 3. Wydanie Karty Użytkownikowi

 1. Użytkownikiem Karty może zostać osoba fizyczna, spełniająca co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • jest zameldowana w gminie Pszczyna na pobyt stały
 • jest zameldowana w gminie Pszczyna na pobyt czasowy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Pszczynie c) rozlicza w Pszczynie podatek dochodowy od osób fizycznych
 1. Do otrzymania Karty uprawnione są również dzieci osób uprawnionych spełniających wymagania określone w ust. 1 wspólnie z nimi zamieszkujące do ukończenia 26 lat, z tym, że dzieci powyżej 18 roku życia muszą pozostawać uczniami szkół średnich lub studentami.
 2. Przystępując do programu Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do Organizatora Wniosku wraz ze zdjęciem.
 3. Użytkownik wypełniając Wniosek zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 4. Użytkownik przystępujący do programu zobowiązuje się do podania we Wniosku swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 5. Wniosek o wydanie Karty może być złożony:
 • w przypadku osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych – osobiście lub przez pełnomocnika;
 • w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – przez rodzica lub opiekuna prawnego;
 1. Użytkownik we Wniosku podaje następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL lub datę urodzenia
 • adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika wraz ze wskazaniem domyślnego kanału komunikacji (podanie tych danych nie jest obowiązkowe)
 • zdjęcie dostarczone wraz z Wnioskiem lub wykonane przy składaniu wniosku w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie;
 • imiona i nazwiska, zdjęcia oraz PESEL dzieci lub współmałżonka, jeśli wniosek obejmuje również innych członków rodziny;
 1. Karta wydawana jest w postaci karty plastikowej z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik może otrzymać wyłącznie jeden numer Karty.
 3. Wnioski składać można:
 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
 • w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Piastowska 24/1, 43-200 Pszczyna
 • drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
 1. W celu weryfikacji uprawnień do uzyskania Karty Organizator potwierdza zameldowanie zgodnie z danymi z rejestru mieszkańców lub wnioskodawca przedstawia pierwszą stronę złożonego i potwierdzonego zeznania PIT za poprzedni rok lub formularz ZAP-3 (dokumenty, które zostały złożone we właściwym urzędzie skarbowym wraz z potwierdzeniem ich złożenia);
 2. Wydanie Karty następuje po wprowadzeniu danych Użytkownika i potwierdzeniu jego uprawnień do otrzymania Karty, w terminie do 10 dni roboczych od daty wpłynięcia Wniosku, w jeden z wybranych sposobów:
 • odbiór osobisty w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Piastowska 24/1, 43-200 Pszczyna
 • wysyłka pocztą poleconą na wskazany we Wniosku adres
 1. Karta wydawana jest bezterminowo, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany karty lub weryfikacji danych po upływie 3 lat od daty wydania.

Rozdział 4. Zasady współpracy z Partnerami

 1. Warunkiem przystąpienia Partnera do programu jest podpisanie porozumienia z Organizatorem.
 2. Współpraca Partnera z Organizatorem jest bezpłatna.
 3. Partner zobowiązuje się do udzielania ulg, zniżek lub innych przywilejów Użytkownikom, na zasadach i przez okres przyjęty w Porozumieniu.
 4. Partner zobowiązuje się do realizacji swojej oferty w sposób rzetelny i uczciwy.
 5. Partner ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu oznaczeń dotyczących honorowania Karty.
 6. Partner ma prawo do zmiany przywilejów uzgodnionych w Porozumieniu lub wycofania się z programu. Zmiana przywilejów obowiązuje nie wcześniej niż z chwilą podpisania aneksu lub nowego Porozumienia.
 7. W przypadku wycofania się Partnera z projektu, jego oferta zostaje usunięta ze Strony Programu, a Organizator nie prowadzi dalszej promocji Partnera.
 8. Partner nie ma prawa do spisywania lub innej formy utrwalania jakichkolwiek danych z Karty poza numerem karty. Wszelkie próby takiego działania należy bezwzględnie zgłaszać Organizatorowi.
 9. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Partnera, Organizator nie kontynuuje z nim współpracy a jego oferta zostaje usunięta ze Strony Programu.
 10. Wszelkie sytuacje sporne między Partnerem a Użytkownikiem, zwłaszcza dotyczące korzystania z przywilejów, rozstrzygane będą polubownie.
 11. Aktualna lista Partnerów biorących udział w Programie dostępna jest na Stronie Programu.

Rozdział 5. Zasady korzystania z Karty

 1. Kartą może posługiwać się jedynie Użytkownik.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Karty stosownie do zasad wynikających z postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zasad współżycia społecznego.
 3. Karta potwierdza uprawnienia Użytkownika do ulg, zniżek i preferencji u Akceptantów, przy czym wysokość zniżek może być rożna dla różnych grup Użytkowników, mogą podlegać ograniczeniom ilościowym w danym czasie lub na dany rodzaj usługi. Informacje w tym zakresie będą zamieszczane na Stronie Programu.
 4. Warunkiem otrzymania zniżki, ulgi lub innej preferencji jest okazanie Karty Akceptantowi przy wnoszeniu opłaty, zakupie, wstępie do instytucji/ na wydarzenie. Osoba nie mająca przy sobie Karty nie będzie uprawniona do otrzymania ww. przywilejów.
 5. Karta nie posiada funkcji płatniczej ani nie stanowi karty lojalnościowej służącej do zbierania punktów.
 6. Użytkownik, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z przywilejów, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z programu „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna”, bądź nierzetelne świadczenie jego usług.
 8. Lista aktualnych przywilejów dostępna jest na Stronie Programu.

Rozdział 6. Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Klauzuli Informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników „Karty Mieszkańca Moja Pszczyna” jest Burmistrz Pszczyny.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 1. Strona Programu jest podstawowym źródłem informacji o programie, takich jak lista aktualnych Partnerów, opis i zakres przywilejów, informacje o wycofaniu się Partnerów z projgramu, informacje o zmianie przywilejów, zmianach Regulaminu oraz warunków korzystania z Karty.
 2. Wszelkie informacje dotyczące programu „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna” będą także udzielane w siedzibie Organizatora oraz za pośrednictwem innych mediów elektronicznych i materiałów drukowanych w związku z jego promocją.
 3. Program realizowany jest bezterminowo, niemniej jednak może zostać zakończony przez Organizatora w dowolnym momencie. Informacja o zakończeniu programu zostanie opublikowana z co najmniej miesięcznym uprzedzeniem na Stronie Programu.
 4. W przypadku zakończenia programu Organizator wypowiada Porozumienia wskazując datę zakończenia projektu.
 5. W przypadku zakończenia programu wszystkie Karty zostają unieważnione.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu pn. „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna”

 • WZÓR KARTY
 • AWERS
 • REWERS

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu pn. „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna”

 • KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pszczyna.pl lub tradycyjnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji Programu Karta Mieszkańca Moja Pszczyna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, w związku z wprowadzeniem uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie nr XXXV/430/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.;
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika przez cały okres korzystania z „Karty Mieszkańca Moja Pszczyna”, a następnie będą one przechowywane przez 5 lat, po czym zostaną zniszczone. W przypadku danych wykorzystywanych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany powyżej.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO (zgodnie z art. 77 RODO) na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Użytkownika jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie karty.